More

  DỊCH VỤ CẤP SỔ ĐỎ CHO DIỆN TÍCH TĂNG THÊM

  CẤP SỔ ĐỎ CHO DIỆN TÍCH TĂNG THÊM

  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì có thể được cấp sổ đỏ với diện tích tăng thêm.

  Điều kiện được cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm:

  Điều kiện 1: Đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Sổ đỏ đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  Điều kiện 2: Ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Sổ đỏ hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất.

  CÁC GÓI DỊCH VỤ CẤP SỔ ĐỎ CHO DIỆN TÍCH TĂNG THÊM

  Gói 1: Kê khai hồ sơ sang cấp sổ đỏ

  Kê khai cấp sổ đỏ theo yêu cầu của Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai hồ sơ thuế cấp sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng. Trường hợp khách hàng không có thời gian hãy tham khảo các gói dịch vụ sổ đỏ của VietnamBankers Xác thực.

  Gói 2: Nộp hồ sơ cấp sổ đỏ

  Công việc bao gồm: Kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn. Dịch vụ chỉ thực hiện đến giai đoạn nhận phiếu hẹn, khách hàng sẽ tự mình đi nộp thuế và nhận sổ đỏ, theo như chúng tôi đã làm thì gói này vừa rẻ vừa an toàn, giai đoạn khó và phức tạp đã được VietnamBankers Xác thực làm.

  Gói 3: Cấp sổ đỏ trọn gói

  Công việc bao gồm: Kê khai hồ sơ cấp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng.

  Gói 4: Cấp sổ đỏ Nhanh

  Công việc bao gồm các bước của giói dịch vụ trọn gói: “Kê khai hồ sơ cấp sổ đỏ tại Sở tài nguyên môi trường/ Văn phòng đăng ký đất đai, kê khai thuế, xin xác nhận Phi nông nghiệp tại Phường, nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn, nhận thông báo thuế và đi nộp thuế, nhận sổ đỏ giao tận tay cho khách hàng” nhưng khác nhau về thời gian và phí dịch vụ.

  HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ - TRƯỜNG HỢP 1

  Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Sổ đỏ

  Thửa đất gốc đã có Sổ đỏ mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa thì:

  – Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Sổ đỏ cho thửa đất gốc (cấp đổi để có Sổ đỏ mới).

  – Riêng với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, tặng cho trước ngày 01/7/2014 mà bên nhận chuyển quyền (thường sẽ là bên mua) chỉ có Sổ đỏ của bên chuyển quyền (bên bán) hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất (trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên) thì phải:

  • Nộp đơn đề nghị cấp Sổ đỏ;
  • Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất;
  • Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền hủy Sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp không nộp Sổ đỏ để làm thủ tục đồng thời cấp Sổ đỏ mới cho bên nhận chuyển quyền.

  – Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm;
  • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế;
  • Trình cấp Sổ đỏ;
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng;
  • Trao Sổ đỏ cho người được cấp.

  Thửa đất gốc chưa có Sổ đỏ nhưng có giấy tờ về quyền sử dụng đất (đủ điều kiện cấp Sổ):

  – Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định và cấp Sổ đỏ lần đầu cho thửa đất gốc.

  – Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Xác nhận vào Đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm,
  • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế,
  • Trình cấp Sổ đỏ,
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng,
  • Trao Sổ đỏ cho người được cấp.

  HỒ SƠ CẤP SỔ ĐỎ - TRƯỜNG HỢP 2

  Diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm và thủ tục cấp đổi Sổ đỏ cho thửa đất gốc nếu thửa đất gốc đã được cấp Sổ.

  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm.
  • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế,
  • Trình cấp UBND cấp Sổ,
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng,
  • Trao hoặc gửi UBND cấp xã để Sổ đỏ.

  2. Thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu theo cho toàn bộ diện tích thửa đất nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất (thửa đất gốc chưa được cấp Sổ).

  HỒ SƠ CẤP SỔ ĐỎ - TRƯỜNG HỢP 3

  Trong trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

  01
  Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp Sổ đỏ với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  02
  Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014 thì xem xét xử lý và cấp Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
  03
  Trường hợp diện tích đất tăng thêm do người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 thì việc xem xét xử lý và cấp Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
  04
  Thủ tục cấp Sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu và cấp đổi Sổ đỏ cho thửa đất gốc nếu thửa đất gốc đã được cấp Sổ đỏ.

  Lưu ý: Nếu được cấp Sổ đỏ với diện tích tăng thêm với đất không có giấy tờ thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính xong (nộp tiền) thì Văn phòng đăng ký đất đai mới đề nghị UBND cấp Sổ đỏ

  05
  Nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì thủ tục cấp Sổ đỏ đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo thủ tục cấp Sổ đỏ lần đầu.

  LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG

  Những lợi ích gói sản phẩm dịch vụ này mang lại bao gồm:

  • Rút ngắn 50% thời gian hoàn thành giao dịch bất động sản.
  • Bên bán (cá nhân, chủ đầu tư) và bên mua (khách hàng) dễ dàng thỏa thuận trong quá trình mua – bán.
  • Bên bán được thanh toán sớm hơn.
  • Bên mua được đảm bảo tính khả năng sang tên và tính xác thực của giấy tờ.

  KHÁCH HÀNG CỦA VIETNAMBANKERS

  VietnamBankers với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Công nghệ thông tin, Thương mại dịch vụ… 

  VietnamBankers luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác và khách hàng, giúp cho nhiều Quý Khách hàng được sử dụng dịch vụ chất lượng nhất.

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA CỦA VIETNAMBANKERS

  Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghiệp vụ xác thực tài liệu của VietnamBankers là các Giám định viên Tư pháp kỹ thuật hình sự đầu ngành về tài liệu với kinh nghiệm trực tiếp làm công tác giám định tài liệu, tham gia công tác thực tế xác định giấy tờ thật giả phục vụ công tác điều tra tội phạm trên 25 năm.

  KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ VIETNAMBANKERS?

  "Dường như VietnamBankers thấu hiểu rất rõ cái sự vất vả và căng thẳng của các lãnh đạo cũng như anh chị em nhân viên ngân hàng khi liên tục phải đối mặt với những rủi ro khi xử lý hồ sơ, tài liệu của khách hàng." ÔNG CAO THANH HÀ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP TPBank
  TPBank - Nam Từ Liêm
  "Chúng tôi đánh giá cao các dịch vụ về xác thực giấy tờ xe và giấy tờ nhà đất của VietnamBankers. Chi phí hợp lý, tính chính xác cao." ÔNG LÊ XUÂN TRƯỜNG Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP SeABank
  SeABank - Láng Hạ
  "Tôi đánh giá các về tốc độ xử lý hồ sơ và thời gian trả kết quả xác thực của VietnamBankers, điều đó giúp tôi an tâm để tập trung vào công việc chính." ÔNG HOÀNG TRƯỜNG MẠNH Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế
  VIB - Thanh Xuân
  "Chúng tôi đã tránh được rất nhiều rủi ro về tài sản đảm bảo khi sử dụng dịch vụ xác thực của VietnamBankers. Tôi đánh giá cao về ý nghĩa của dịch vụ xác thực đối với ngành ngân hàng" ÔNG BÙI XUÂN LONG Giám đốc Kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc tế
  VIB - Nhà Bè
  "Dịch vụ xác thực của VietnamBankers đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác phòng chống rủi ro về giả mạo giấy tờ. Tôi thực sự đánh giá cao về sự hỗ trợ tận tâm của VietnamBankers đối với khách hàng" ÔNG NGUYỄN NGỌC HOÀNG Chuyên viên Cao cấp Ngân hàng TMCP Việt Á
  VietABank - Hội sở

  CẢNH BÁO RỦI RO

  CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ

  Nhận tư vấn ngay

  • Gọi: 0888522885 – 0961230210
  • Thứ 2 – thứ 6: 08:00 – 18:00
  • Thứ 7: 08:00 – 12:00

  Hỗ trợ trực tiếp

  Tòa HPC Lanmark 105, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

  Kết nối