More

  PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC HỒ SƠ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

  THỰC TRẠNG TỘI PHẠM GIẢ MẠO

  ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

  KHỐI KINH DOANH:

  • Chuyên viên Khách hàng cá nhân
  • Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp
  • Chuyên viên Tư vấn

  KHỐI VẬN HÀNH/ QUẢN LÝ RỦI RO/ XLN

  • Chuyên viên Định giá
  • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng
  • Chuyên viên Thẩm định
  • Chuyên viên xử lý nợ

  MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật - giả

  Nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật - giả

  Nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật - giả

  Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật - giả

  KHUNG NỘI DUNG CƠ BẢN

  PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  • I. ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT
  • 1. Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • a) Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • b) Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • 2. Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • II. CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  • 1. Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký)
  • 2. Thủ đoạn tẩy xoá, sửa chữa, thay trang bổ sung;
  • 3. Thông tin thửa đất không có thật
  • 4. Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • a) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • b) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố
  • 5. Giả chữ ký, giả hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm
  • a) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai
  • b) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai
  • III. QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
  • 1. Kiểm tra phôi in;
  • 2. Kiểm tra đặc điểm bảo về;
  • 3. Kiểm tra tẩy xoá, sửa chữa, thay trang;
  • 4. Kiểm tra chữ ký;
  • 5. Kiểm tra hình dấu;
  • 6. Kiểm tra trang bổ sung.
  • IV. THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  • I. ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
  • 1. Phương pháp in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • a) Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
  • b) Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
  • 2. Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • II. CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
  • 1. Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký)
  • 2. Thủ đoạn tẩy xoá, điền thêm, thay trang;
  • 3. Thông tin thửa đất không có thật
  • 4. Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • a) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
  • b) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của UBND Quận/ Huyện; hình dấu của UBND tỉnh/ thành phố
  • 5. Giả chữ ký, hình dấu Đăng ký giao dịch bảo đảm
  • a) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo chữ ký xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai
  • b) Nhận biết các thủ đoạn giả mạo hình dấu của Văn phòng đăng ký đất đai
  • III. QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
  • 1. Kiểm tra phôi in;
  • 2. Kiểm tra đặc điểm bảo về;
  • 3. Kiểm tra tẩy xoá, điền thêm, thay trang;
  • 4. Kiểm tra chữ ký;
  • 5. Kiểm tra hình dấu;
  • 6. Kiểm tra trang bổ sung.
  • IV. THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

  PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC THỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE

  • I. ĐẶC ĐIỂM PHÔI IN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE
  • 1. Phương pháp in Giấy chứng nhận đăng ký xe
  • a) Phương pháp in phôi Giấy chứng nhận đăng ký xe;
  • b) Phương pháp in thông tin cá thể Giấy chứng nhận đăng ký xe
  • 2. Đặc điểm bảo vệ, nhận biết phôi in Giấy chứng nhận đăng ký xe
  • II. CÁC THỦ ĐOẠN LÀM GIẢ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE
  • 1. Làm giả toàn phần (Giả phôi in, giả hình dấu, giả chữ ký)
  • 2. Thủ đoạn tẩy xoá, thay trang;
  • 3. Giả chữ ký, giả hình dấu cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe
  • III. QUY TRÌNH KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE
  • 1. Kiểm tra phôi in;
  • 2. Kiểm tra đặc điểm bảo về;
  • 3. Kiểm tra tẩy xoá, thay trang;
  • 4. Kiểm tra chữ ký;
  • 5. Kiểm tra hình dấu.
  • IV. THỰC HÀNH NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XE

  ĐÀO TẠO TƯƠNG TÁC, LẤY HỌC VIÊN LÀM TRỌNG TÂM.

  Khảo sát nhu cầu đào tạo + Test năng lực trước đào tạo

  E-Learning nắm bắt nội dung trước khi tổ chức Workshop thực hành

  Trao đổi và hỏi đáp

  Workshop thực hành nhận biết qua các mẫu tài liệu, tiêu bản… và phản hồi/nhận xét của giảng viên

  Học hỏi kinh nghiệm thực tiễn với chuyên gia

  QUY TRÌNH PHỐI HỢP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  TRƯỚC ĐÀO TẠO

  • VietnamBankers đánh giá và khảo sát nhau cầu thông qua thực trạng, yêu cầu, tính chất công việc của CBNV.
  • Elearning và test trước đào tạo
  • Đánh giá hồ sơ, năng lực của CBNV
  • Báo cáo kết quả khảo sát trước đào tạo

  THỐNG NHẤT

  • Mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo
  • Thời lượng/ Thời gian/Số lượng/ Địa điểm
  • Phương pháp phối hợp thực hiện tổng quan
  • Danh sách Học viên

  CHUẨN BỊ

  • Làm việc với các lãnh đạo Ngân hàng cập nhật tài liệu theo yêu cầu
  • Xây dựng kịch bản xuyên suốt đáp ứng mục tiêu.
  • Huấn luyện nhóm giảng viên theo kịch bản

  THỰC HIỆN

  • Thực hiện đào tạo
  • Elearning trên hệ thống VietnamBankers;
  • Woskshop thực hành 1 ngày
  • Số lượng lớp theo yêu cầu
  • Thời gian thưc hiện theo yêu cầu của Ngân hàng

  BÁO CÁO

  • Test năng lực sau đào tạo
  • Danh sách điểm test của Học viên
  • Báo cáo sau khóa học
  • Đánh giá lớp của giảng viên và học viên
  • Các học viên nổi trội
  • Các đề xuất khuyến nghị
  • Trao chứng chỉ/Chứng nhận
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

  Với Mục tiêu và ước vọng của VietnamBankers là trở thành Viện đào tạo có chất lượng hàng đầu về lĩnh vực tài chính ngân hàng, cung cấp, tư vấn cho học viên những chương trình học và thực hành tốt nhất.

  Chương trình không chỉ bao gồm bài tập tư duy động não (brainstorming) hay bài tập nhóm mà còn bổ sung các bài tập thực hành trên mẫu kết hợp với thiết bị soi chuyên dùng hỗ trợ để học viên được kiểm chứng tại chỗ và nắm bắt nội dung nhanh hơn. Chương trình trang bị các bộ công cụ, mẫu biểu (toolkit) để thực hành mô phỏng. Học viên sẽ 90% thời lượng thực hành.

  BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  • Báo cáo chương trình đào tạo gồm:
  • Tổng hợp đánh giá lớp học của giảng viên và học viên.
  • Đánh giá học viên về quá trình tham gia đào tạo
  • 3 học viên xuất sắt nhất của khoá học làm cơ sở đề Quý Ngân hàng tham khảo các quyết định lựa chọn sử dụng cán bộ.
  • Báo cáo cũng sẽ tập trung phân tích kết quả đạt được, khó khăn và tồn tại, và đề xuất các biện pháp khắc phục.
  • Và các tài liệu gửi kèm báo cáo:
  • Bảng điểm danh học viên của lớp học.
  • Bảng tổng hợp các báo cáo đánh giá lớp học của học viên.
  • Tổng hợp kế hoạch hành động của học viên

  HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH